top of page

Catering Algemene Voorwaarden

THE PANI PURI BAR B.V.

Schiemond 20 -22
3024 EE Rotterdam 

t. 06 42 14 20 23
e: hello@thepanipuribar.nl

www.thepanipuribar.nl

KVK: 81151810

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. The Pani Puri Bar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. 
Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor offertes en overeenkomst tussen The Pani Puri Bar en

  afnemer waarom The Pani Puri Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2.
Offertes

 1. De door The Pani Puri bar gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende

 2. 14 dagen, tenzij anders aangegeven. The Pani Puri Bar is slechtst aan de offertes geboden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk via hello@thepanipuribar.nl binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 3. Prijzen voor het verzorgen van catering worden berekende aan de hand van het aantal door afnemer opgegeven personen en aantal uur. Hiervoor gelden de in artikel 4 neergelegde betalingscondities. Als bij de opdracht meer wordt geserveerd wordt achteraf op nacalculaties aan de afnemer in rekening gebracht, € 1,50 per Pani Puri. Indien de afnemer niet voldoet aan de verplichting tot opgave van nacalculatie is The Pani Puri Bar gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal Pani Puri’s berekenen.

 4. The Pani Puri Bar is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3.
Vertraging

 1. Indien afnemer niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte

  kosten door The Pani Puri Bar aan afnemer doorberekend.

 2. Door afnemer veroorzaakte vertragingen kunnen de annuleringen de afspraken tot

  gevolgd hebben, zonder enig recht op restitutie voor afnemer.

Artikel 4.
Betaling

 1. Bij een totaalbedrag van € 300 of meer betaalt afnemer bij het bevestigen van de

  boeking 50 % van de totaalprijs. Vier weken voor het evenement dient het

  volledig bedrag voldaan te zijn.

 2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft The Pani Puri Bar het recht de

  overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.
  Een en ander met voorbehoud van alle rechten van The Pani Puri Bar.

 3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van afnemer.
  The Pani Puri Bar, 06 42 14 20 23, hello@thepanipuribar.nl, www.thepanipuribar.nl

Artikel 5. 
Algemeen

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door The Pani Puri Bar zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen The Pani Puri Bar en afnemer.

 2. Indien afnemer niet binnen 15 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen afnemer aan The Pani Puri Bar is verschuldigd, worden, vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 100.00

Artikel 6. 
Annuleringen

1. Bij annulering voor afgesproken evenement is afnemer de aanbetaling kwijt.
2. Bij annulering een maand voor de leveringsdatum is de afnemer verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

3. Annuleringen kan uitsluitend per email gebeuren, bij voorkeur voorafgegaan door

spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 7. 
Algemeen

 1. The Pani Puri Bar is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te

  annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van The Pani Puri Bar zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan The Pani Puri Bar gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst en ook alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt The Pani Puri Bar onder dezelfde voorwaarden aan de afnemer een vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de afnemer het recht door The Pani Puri Bar geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient per schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan The Pani Puri Bar kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 8. 
Deel-annulering

 1. Bij vermindering van het aantal Pani Puri’s groter dan 10% zijn de

  annuleringsbepaling van artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing.

 2. Voor extra Pani Puri’s die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal

  een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 9.
Aansprake
-lijkheid afnemer
 

1. Afnemer is aansprakelijk voor door afnemer en haar gasten en medewerkers

veroorzaakte schade aan eigendommen van The Pani Puri Bar, medewerkers of derden.

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten over geleverde diensten, inclusief catering dienen direct op deavond zelf gemeld te worden.

 2. The Pani Puri Bar kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld danhet totaalbedrag overeengekomen.

Artikel 11 
Reiskosten

1. Per km wordt er 0,27 cent km van en naar locatie berekend

2. Parkeerkosten van locatie.

bottom of page